Hỗ trợ tài chính cho bạn

Hỗ trợ tài chính nhanh cho bạnVay tin ngân hàng là mt khái nim không còn xa l vi mi người ngày nay. Nh có các hình thc vay tin ngân hàng mà các cá nhân, t chc, doanh nghip có th xoay vn d dàng, đu tư vào vic làm ăn kinh doanh hay thm chí là mua sn tiêu dùng hàng ngày.

CÁC GÓI VAY TIÊU DÙNG T VPBANK H TR TƯ VN VAY VN NGÂN HÀNG LÃI SUT THP

KH có thu nhp t lương

KH đang nhn lương qua VPBank

KH là các cá nhân kinh doanh

KH công tác ti trường hc, bnh vin

KH có thu nhp t lương

Khách hàng đang công tác ti các doanh nghip, nhn lương bng tin mt hoc chuyn khon.

 

H sơ yêu cu:

Bn sao CMND/ H chiếu/Th căn cước

Chng t chng minh nơi hin ti

H sơ chng minh thu nhp và công vic

Khách hàng đã nhn lương qua tài khon m ti VPBank ti thiu 1 tháng


H sơ yêu cu:

Bn sao CMND/ h chiếu/Th căn cước

Chng t chng minh nơi hin ti

Bn sao hp đng lao đng

KH là các cá nhân kinh doanh

 

 

Khách hàng là các cá nhân kinh doanh ti ch hoc các tuyến ph hoc làng ngh

 

H sơ yêu cu:

Bn sao CMND/H chiếu/Th căn cước

Chng t chng minh nơi hin ti

HS chng minh thu nhp & kinh doanh

KH công tác ti trường hc, bnh vin

KH công tác ti trường hc,

bnh vin

Khách hàng là giáo viên công tác ti trường mm non đến đi hc. Khách hàng là bác sĩ, y tá, điu dưỡng…và các v trí khác đang công tác ti bnh vin, cơ s y tế.

 

H sơ yêu cu:

Bn sao CMND/H chiếu/Th căn cước

H sơ chng minh thu nhp và môn hc ging dy.


HI ĐÁP V VAY TÍN CHP TI VPBANK

01. Vay tín chp là gì? Lãi sut, thi hn và cách tr n khi vay tín chp ti VPBank

 a) Vay tín chp là hình thc vay tin ngân hàng hoc các t chc tín dng được bo đm bng s tín nhim ca người vay mà không cn có tài sn thế chp.

  b) Lãi sut vay tín chp ti VPBank tùy vào tng sn phm và kỳ hn khách hàng tham gia vay vn sẽ có mc lãi sut phù hp. Hin ti mc lãi sut vay tín chp ca

VPBank giao đng t 18-35%/năm tùy thuc vào các yếu t khác nhau và được tính trên dư n gim dn VD :

Sn phm             Vay Ngn hn      Vay trung và dài hn

KH có thu nhp trên 20 triêu/tháng 19%       20%

KH thuc phân khúc KH ưu tiên      16%       18%

  c) Thi hn vay:

Thi hn vay ca khon vay tín chp t 12-60 tháng.

  d) Đnh kỳ tr n:

Đnh kỳ tr n gc và lãi khon vay tín chp: đnh kỳ hàng tháng.

  e) Cách thc tr n:

Quý khách có th tr n ti các đim giao dch ca VPBank hoc chuyn khon vào tài khon thanh toán ca Khách hàng ti VPBank đ VPBank trích thu n t đng.

2. Các loi phí có th phát sinh khi vay tín chp ti VPBank ?

a) Lãi sut pht

 - Nhng trường hp khách hàng chu lãi sut pht:

   * Trường hp Bên vay tr n khon vay trước hn và thi gian vay thc tế ca Bên vay là không quá 15 ngày;

   * Cơ cu li thi hn tr n;

   * hách hàng không thc hin hoc thc hin không đúng nghĩa v tr n gc và/hoc lãi theo các Kỳ tr n đã tha thun

   * Các trường hp khác được tho thun trong hp đng tín dng hoc T&C

Mc lãi sut pht: 150% lãi sut trong hn

 

b) Phí tr n trước hn

 

 

 Quý khách hàng có th tr n trước hn bt c thi đim nào

 - Trong mt s trường hp, KH sẽ phi chu phí tr n trước hn khi tr n trước hn ti VPBank.

Stt          Khon mc          Mc phí Ti thiu              Cách thu

1            Đi vi khon vay thi hn < 12 tháng           1% * S tin tr n trước hn              200.0000đ           Thu ngay ti thi đim tr n trước hn

2            Đi vi khon vay thi hn > 12 tháng                                      

2.1         Đến 1 năm           3% * S tin tr n trước hn                        Thu ngay ti thi đim tr n trước hn

2.2         T trên 1 năm đến 2 năm  2% * S tin tr n trước hn         

2.3         T trên 2 năm đến 3 năm  1% * S tin tr n trước hn         

2.4         T trên 3 năm đến 4 năm  0.5% * S tin tr n trước hn       

2.5         T trên 4 năm tr đi          Min phí             

Thi gian vay thc tế đt t 70% thi gian theo Hp đng tín dng tr lên

c) Phí bo him tín dng cá nhân

Theo quy đnh hin hành, t l phí bo him tín dng cá nhân được áp dng cho khon vay tín chp là

1,3%/năm tính trên dư n gim dn.

d) Phí khác

Khách hàng không phi chu nhng khon mc phí nào khác khi vay tín chp ti VPBank. Khi phát

sinh nhng khon mc phí mi liên quan đến khon vay tín chp, VPBank sẽ truyn thông ti website ca Ngân hàng.

03.Khi tôi thanh toán n chm tr, hoc không thanh toán thì sẽ như thế nào?

Khách hàng sẽ chu lãi sut pht và khon n gc, lãi ca Khách hàng sẽ chuyn n quá hn.

Trường hp khách hàng không tr n hoc tr n tr hn, VPBank sẽ ghi nhn lch s tín dng ca Khách hàng làm cơ s thm đnh trong trường hp Khách hàng phát sinh khon vay tiếp theo.

Bên cnh đó, nếu khách hàng không tr n hoc tr n tr hn trong mt khong thi gian nht đnh, Khách hàng sẽ b xếp hng lch s tín dng xu và được ghi nhn ti Trung tâm Thông tin tín dng (CIC). Khách hàng sẽ gp khó khăn khi tiến hành vay các T chc tín dng khác.

 

04. Tôi mun vay tin nhanh đ mua xe máy mi tôi liên h VPBank ti đâu?

Quý khách đ li thông tin ti đây hoc liên h Hotline VPBank đ tư vn khon vay phù hp đăng ký vay ngay bn nhé

 

LI ÍCH VAY TIÊU DÙNG TI VPBANK - SHINHAN
LÃI XUT THP NHT

TH TC

GII NGÂN NHANH LÃI XUT THP NHT

 

Cung cp các gii pháp tài chính vi lãi sut hp lý nht so vi th trường và minh bch trong các khon phí.Ch t 0.73%/ tháng đến 12%/ tháng (Cam kết lãi xut thp nht th trường )

 

TH TC

Trong vòng 48 tiếng và mi th tc đu min phí

Chng minh nhân dân.

H khu thường trú.

Hp đng lao đng.

Sao kê 3 tháng lương.

Hóa đơn tin đin nước

Không bo lãnh – Không thế chp

Thi gian vay linh hot t 12 – 60 tháng.


 

GII NGÂN NHANH

Không bo lãnh – Không thế chp Thi gian vay linh hot t 12 – 60 tháng.


3 BƯỚC ĐƠN GIN Đ NHN NGAY KHON VAY TÍN CHP LƯƠNG

===

BƯỚC 1: LIÊN H

BƯỚC 2: NHN KT QU

BƯỚC 3: KÝ HP ĐNG

===


BƯỚC 1: LIÊN H

LIÊN H VI ONLINE VÀ ĐĂNG KÝ VAY

 

BƯỚC 2: NHN KT QU

NHN KT QU DUYT KHON VAY

Các chuyên viên ngân hàng ca chúng tôi sẽ

liên h ngay đ h tr bn nhanh chóng nht

 

BƯỚC 3: KÝ HP ĐNG

KÝ HP ĐNG VÀ NHN KHON VAY

 

Chn cách bn mun nhn tin thông qua các hình thc: chuyn khon qua ngân hàng, rút tin mt ti các đim giao dch ti chi nhánh ngân hàng và toàn quc

 

 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

FB Vay tiền nhanh

Nợ xấu vay tiền ở đâu được? có vay được ngân hàng không?

Mở thẻ tín dụng citibank online